.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN SARABURI SCHOOL

 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������ 
������������������������������
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จัดทำโดย
น.ส. นุชจรีย์  จำเริญโชค , น.ส. วชิราพร  ภักค์คุณพันธ์ 
น.ส. สุขฤทัย  พัฒนทอง

               

สื่อการเรียนเสริมวิชา คณิตศาสตร์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การบวกและการลบเลขเศษส่วน

แบบฝึกหัดที่ 1.1 การบวกและลบเศษส่วน

  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 สนุกกับการบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 3 สนุกคิดพิชิตการลบ 

                             เรื่องที่ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัสและบทกลับ 

                             เรื่องที่ 5 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 

                             เรื่องที่ 6 คู่อันดับและกราฟ

                             เรื่องที่ 7 สนุกคิดพิชิตการคูณ 

                             เรื่องที่ 8 สนุกคิดพิชิตการหาร 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.4)

                              เรื่องที่ 1 เซต

                             เรื่องที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

 

 ครูผู้สอน อ.ภัสดาทร เหล่าวงค์

แบบทดสอบระบบจำนวนเต็ม

 

ครูผู้สอน อ. นุชจรีย์ จำเริญโชค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ค23101

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

           #วิดีโอ ตัวอย่างการทำกระดาษสา www.youtube.com/watch

 

ครูผู้สอน  อ.วชิราพร ภักค์คุณพันธ์

        เพลงหน่วยการวัดก่อน

 

เพลงหน่วยการวัดก่อน.pdf
 
 
ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.107.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 337,269
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com