.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.201.11.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 307,394
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 

 

 “ องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เป็นโรงเรียนของชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

                                   พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

5.พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

6.ส่งเสริมผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

7.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

                                เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

4. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

7. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 

1.       พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

2.       พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

3.       พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู

4.       พัฒนาบริหารการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.       สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

        อัตลักษณ์ผู้เรียน        

          คนดี มีน้ำใจ  หมายถึง  คนที่ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น กตัญญู มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสันติสุข 

 

        เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

          สิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย ให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ  มีการเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอาชีพที่สุจริตและมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อื่น เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดและประสิทธิผลในการบริหารงาน

 

 

                      วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์                ปีงบประมาณ 2559-2562

 

 
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
Tel : 036-375149  Fax : 036-375149
Email : tupsrb@gmail.com