การติดตามการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2565

              วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ของสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ได้เข้าเยี่ยมการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี