การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

          วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อวางรากฐานสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในการนี้ ทางโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี (กกต.)  ได้นำเครื่องลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกกรรมการนักเรียนครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัตถะสัมปุณณะ
 
ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB