ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕