งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี

ประชาสัมพันธ์ : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 17,24,31 พฤษภาคม 2565