ติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ครบวงจร

      วันที่ 5 กรฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน ที่ อบจ.สระบุรี ได้สนับสนุนโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ครบวงจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี (Digital Center) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ภาพ : พรพนา เตียนพลกรัง
ข่าว : ดนิตา แพ่งนคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB