ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน หากมีผิดพลาดให้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน