ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565