พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

      วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน แบ่งเป็นทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน ทุนมีสุข จำนวน 33 ทุน และทุนความสามารถพิเศษ จำนวน 7 ทุน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,000 บาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 1,500 บาท

โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก

คุณพุฒิพล ศุภทนต์ 20,000 บาท
ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ 10,000 บาท
คุณชวลิต งามรูป 10,000 บาท
คุณแม่สุรีย์ คงสมปรี 10,000 บาท
บริษัท UFI 10,000 บาท
คุณแม่จำปี ยงพาณิชย์ 5,000 บาท
ครูอาภรณ์ กำเนิดชาติ 5,000 บาท
คุณอำพล เฮ่งฉ้วน 3,000 บาท
บริษัท ซันดิว ประเทศไทย จำกัด 3,000 บาท
ท่านรองฯ เสาวลักษณ์ ควรชม 2,000 บาท
คุณเสนีย์ บัวแก้ว 2,000 บาท
และทนายจตุพร ทองย้อย 2,000 บาท
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพจาก
คุณนพคุณ จรรโลงศิริชัย ในโครงการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงห้องภาษาต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท
มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณบัญชา ไพบูลย์ภิญญาเลิศ ประธานมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ในโครงการงบประมาณในการจ้างบุคลากร เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท โครงการเรียนฟรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนเงิน 665,040 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,265,040 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 80 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท
สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นจำนวนเงิน 219,000 บาท

ภาพ : ณัฐโชค ศิริมหันต์, พลวสันต์ จันทร์ศรี
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB