วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY)

          วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญชวนอ่านบทความรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 เรื่อง ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม จาก สสส.
 
Scroll to Top