วันเกียรติยศและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ (พิธีสำเร็จการศึกษา) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมกับกิจกรรมประดับเข็มพระเกี้ยวของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เป็นประธานพิธี ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษา และ ผู้รับการประดับเข็มพระเกี้ยว มา ณ โอกาสนี้