ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง แจ้งหยุดเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565