โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ประจำปี 2565

            วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.) เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองแค สถานีตำรวจภูธรหนองแค และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคชสิทธิ์ ดำเนินโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้าน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB