โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11 (NBI Youth Camp#11)

        วันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11 (NBI Youth Camp#11) จัดโครงการโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 12 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute : NBI) มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานแนวคิดค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีเข้มแข็ง โดยมีนายกฤษณ์ สมยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี นายปฐวี คุโม นางสาวลลิตา ประมูลจักเก นางสาวบงกชกร ก้อนทอง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ปัญญา กุลภา, กฤษณ์ สมยา, ปฐวี คุโม, ลลิตา ประมูลจักเก, บงกชกร ก้อนทอง
ข่าว : ปัญญา กุลภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB