BKK 2 Sustainable Education Forum 2023

BKK 2 Sustainable Education Forum 2023       28 กุมภาพันธ์ 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าร่วมงาน BKK 2 Sustainable Education Forum 2023 จัดโดยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ลงสู่การปฏิบัติ มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานของนักเรียนที่เป็นเลิศของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน และได้นำโครงงานเครื่องม้วนผ้าอัตโนมัติ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานทางวิชาการ OCOP : OSOI เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล

BKK 2 Sustainable Education Forum 2023 Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ 28/02/66

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ 28/02/66        28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยในวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนว ทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดโพนทอง โรงเรียนวัดโคกกลาง โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) และโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ในการนี้งานแนะแนวขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ได้ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าไปแนะแนวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ภาพ : Joseph Ferdinard Salanguit ข่าว : ปัญญา กุลภาฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ 28/02/66 Read More »