โครงการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “How to lead from VUCA to BANI world” ของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “How to lead from VUCA to BANI world” ของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธนียา เทียนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี… โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2024

โครงการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “How to lead from VUCA to BANI world” ของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย Read More »

วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY)

วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY)           วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY) Read More »