คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน

ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ

นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป