กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ

นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

ตำแหน่ง ครู