BKK 2 Sustainable Education Forum 2023

      28 กุมภาพันธ์ 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าร่วมงาน BKK 2 Sustainable Education Forum 2023 จัดโดยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ลงสู่การปฏิบัติ มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานของนักเรียนที่เป็นเลิศของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน และได้นำโครงงานเครื่องม้วนผ้าอัตโนมัติ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานทางวิชาการ OCOP : OSOI เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
ภาพ : สุกัญญา หมื่นยิ่ง, ณัฐโชค ศิริมหันต์
ข่าว : ปัญญา กุลภา, ศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TUPSRB