แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

สามารถประเมินแบบวัด EIT ได้โดย SCAN QR code หรือ click QR Code

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน