ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ นายกิตติพศ โกนสันเทียะ นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี นางสิริกร แสงศิลป์ และ นางวนิดา จิตรทิพย์วรกุล เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์