กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกฤษณ์ สมยา

นายกฤษณ์ สมยา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย