กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

067-อ.กฤษณ์

นายกฤษณ์ สมยา

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

067-อ.ทศพล

นายทศพล บุญรักษา

ตำแหน่ง ครู