กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชุติภา อิ่มสกุล

นางสาวชุติภา อิ่มสกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย