กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

067-อ.สมทรัพย์

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

067-อ.ภิรดาพร

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ตำแหน่ง ครู