กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

หัวหน้างาน

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

ผู้ช่วย

งานรับนักเรียน
นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

หัวหน้างาน

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

ผู้ช่วย

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

ผู้ช่วย

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ผู้ช่วย

งานจัดตารางสอน
นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

หัวหน้างาน

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ผู้ช่วย

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
นายเอกชัย โสกสินธุ์

นายเอกชัย โสกสินธุ์

หัวหน้างาน

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

ผู้ช่วย

งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

หัวหน้างาน

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

ผู้ช่วย

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้สื่อ
นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

หัวหน้างาน

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ผู้ช่วย

นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

ผู้ช่วย

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

ผู้ช่วย

งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

หัวหน้างาน

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

ผู้ช่วย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

หัวหน้างานแนะแนว/งานกิจกรรมชุมนุม

นายเอกชัย โสกสินธุ์

นายเอกชัย โสกสินธุ์

หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

หัวหน้างานกิจกรรมจิตอาสา

งานห้องสมุด
ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

หัวหน้างาน

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

ผู้ช่วย

งานนิเทศการศึกษา
นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ผู้ช่วย

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

หัวหน้างาน

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอกชัย โสกสินธุ์

นายเอกชัย โสกสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

หัวหน้างาน

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

ผู้ช่วย

งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

ผู้ช่วย

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

ผู้ช่วย