กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

งานเสนอและจัดสรรงบประมาณ
นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

หัวหน้างาน

นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

ผู้ช่วย

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

หัวหน้างาน

นายศุภกฤต หอมขจร

นายศุภกฤต หอมขจร

ผู้ช่วย

งานบริหารการเงินและบัญชี
นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

หัวหน้างาน

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

ผู้ช่วย

นางสาวชุติภา อิ่มสกุล

นางสาวชุติภา อิ่มสกุล

ผู้ช่วย

งานพัสดุและสินทรัพย์
นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

หัวหน้างาน

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

ผู้ช่วย

นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

ผู้ช่วย

ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

งานพัฒนาแผนการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

หัวหน้างาน

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ผู้ช่วย

งานควบคุมภายใน
นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

หัวหน้างาน

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

ผู้ช่วย

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

ผู้ช่วย

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

หัวหน้างาน

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

ผู้ช่วย

งานสวัสดิภาพ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

หัวหน้างาน

นางสาวชุติภา อิ่มสกุล

นางสาวชุติภา อิ่มสกุล

ผู้ช่วย