กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานธุรการและประสานงานราชการ
นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

หัวหน้างาน

นางสาวธันยา พาอยู่สุข

นางสาวธันยา พาอยู่สุข

ผู้ช่วย

งานกิจการนักเรียน
นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

หัวหน้างาน

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

ผู้ช่วย

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

ผู้ช่วย

นายกฤษณ์ สมยา

นายกฤษณ์ สมยา

ผู้ช่วย

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

ผู้ช่วย

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

ผู้ช่วย

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ผู้ช่วย

งานอนามัยและโภชนาการ
นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

หัวหน้างาน

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

ผู้ช่วย

งานสวัสดิการครู
นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

หัวหน้างาน

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

นายอาทิตย์ กะวะนิช

นายอาทิตย์ กะวะนิช

ผู้ช่วย

นางสาวธันยา พาอยู่สุข

นางสาวธันยา พาอยู่สุข

ผู้ช่วย

งานสัมพันธ์ชุมชน
นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

หัวหน้างาน

นายกฤษณ์ สมยา

นายกฤษณ์ สมยา

ผู้ช่วย

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ผู้ช่วย

งานกิจกรรมนักเรียน
นายกฤษณ์ สมยา

นายกฤษณ์ สมยา

หัวหน้างาน

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ผู้ช่วย

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ผู้ช่วย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

หัวหน้างาน

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

ผู้ช่วย

นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

ผู้ช่วย

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

หัวหน้างาน

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

ผู้ช่วย

งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค
นายศุภกฤต หอมขจร

นายศุภกฤต หอมขจร

หัวหน้างาน

นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล

นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล

ผู้ช่วย

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

ผู้ช่วย

งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

ผู้ช่วย

นางสาวธันยา พาอยู่สุข

นางสาวธันยา พาอยู่สุข

ผู้ช่วย

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสารสนเทศ
นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

หัวหน้างาน

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ผู้ช่วย

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

ผู้ช่วย

ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

งานวิจัยเพื่อพัฒนานาโยบายและแผน
นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

หัวหน้างาน

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

ผู้ช่วย

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน
นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

หัวหน้างาน

นายกฤษณ์ สมยา

นายกฤษณ์ สมยา

ผู้ช่วย

นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

ผู้ช่วย

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ผู้ช่วย

งานยานพาหนะ
นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

หัวหน้างาน

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

ผู้ช่วย

งานร้านสวัสดิการโรงเรียน
นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล

นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล

หัวหน้างาน

ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

ผู้ช่วย