พิธีมอบประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2566