ผลการประกวดออกแบบสื่อรณรงค์ (โปสเตอร์) ในหัวข้อ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”