รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

(รอบ 2)

(สมัครเรียนได้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)

ผู้สมัครรอบ 2 ทุกคน ต้องมาดำเนินการส่งหลักฐานการสมัคร และมอบตัวที่โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาใบ ปพ. 1  จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่พานักเรียนมามอบตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  จำนวน 1 ฉบับ

“กรณีไม่มีทะเบียนบ้านบิดา มารดา ให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน) แทน”
***สำเนาเอกสารทุกอย่าง ให้รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน***

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนสำหรับ (นักเรียนชั้นเคลื่อน)

ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566

สมัครเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

1. นักเรียนต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ จากโรงเรียนเดิม
2.นักเรียนต้องติดต่อทำเรื่องลาออกจาก รร.เดิม พร้อมขอหนังสือส่งตัวย้ายมาเข้าเรียน และ ปพ.1 เกรดเฉลี่ยของนักเรียนเพื่อใช้สมัครเข้าเรียน

3.เอกสารหลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาใบ ปพ. 1  จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
 7. หนังสือส่งตัวย้ายจาก รร.เดิม  จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองความประพฤติ จาก รร.เดิม  จำนวน 1 ฉบับ

“กรณีไม่มีทะเบียนบ้านบิดา มารดา ให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน) แทน”
***สำเนาเอกสารทุกอย่าง ให้รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน***