ประวัติโรงเรียน

" เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี "

" คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม "

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 เกิดขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลคชสิทธิ์ และตำบลใกล้เคียง ที่ต้องการจะขยายขอบเขตทางการศึกษาให้มีถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ในขณะนั้น) โดยมีหลวงพ่อพระครูกัลยาณกิตติคุณ ร่วมมือกระประชาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งนำโดย นายสุข บุญนุช เป็นประธาน (ขณะนั้นเป็นกำนันตำบลคชสิทธิ์) ได้ขอจัดตั้งโรงเรียน จนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 ทางหัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาล และคณะได้มาตรวจสถานที่ก่อสร้าง และอนุญาตให้เปิดโรงเรียน โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนคชสิทธิ์”

2502
2522
2552
2553
2555