ฝ่ายสนับสนุน

นายสมทรง บาลี

นายสมทรง บาลี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
นักการภารโรง

user

นางณัฏฐนันท์ ไพรพฤกษ์

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน

นายเพิ่มพูน จันทศร

นายเพิ่มพูน จันทศร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานขับรถ

นายวิทวัส ยอดดี

นายวิทวัส ยอดดี

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานรักษาความปลอดภัย