ฝ่ายสนับสนุน

นายสมทรง บาลี

นายสมทรง บาลี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

(นักการภารโรง)

นายธนกฤต รักษาควร

นายธนกฤต รักษาควร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(นักการภารโรง)

นายบัณฑิต ภูดวงดาษ

นายบัณฑิต ภูดวงดาษ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(นักการภารโรง)

นายเพิ่มพูน จันทศร

นายเพิ่มพูน จันทศร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(พนักงานขับรถ)

นายวิทวัส ยอดดี

นายวิทวัส ยอดดี

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

Scroll to Top