ฝ่ายสนับสนุน

นายบัณฑิต ภูดวงดาษ

นายบัณฑิต ภูดวงดาษ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายธนกฤต รักษาควร

นายธนกฤต รักษาควร

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสมทรง บาลี

นายสมทรง บาลี

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายวิทวัส ยอดดี

นายวิทวัส ยอดดี

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเพิ่มพูน จันทศร

นายเพิ่มพูน จันทศร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ