สรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2566