ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เรื่อง ปร […]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »