กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

067-อ.สมทรัพย์

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแนะแนว/งานกิจกรรมชุมนุม

067-อ.เอกชัย

นายเอกชัย โสกสินธุ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร/งานกิจกรรมจิตอาสา

067-อ.ทศพล

นายทศพล บุญรักษา

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี