กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสมทรัพย์ สุกใส

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานแนะแนว/งานกิจกรรมชุมนุม

นายเอกชัย โสกสินธุ์

นายเอกชัย โสกสินธุ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นายทศพล บุญรักษา

นายทศพล บุญรักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์

นางสาววชิราพร ภักดิ์คุณพันธ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานกิจกรรมจิตอาสา