กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

067-อ.อังคณา

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศุภกฤต หอมขจร

นายศุภกฤต หอมขจร

ตำแหน่ง ครู

067-อ.หรรษญากาญจน์

นางหรรษญากาญจน์ อินกอ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง