กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางพรพนา เตียนพลกรัง

นางพรพนา เตียนพลกรัง

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง ครู

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง