กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

นายธัญวิทย์ เกิดกล้า

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

นางสาวสุชาดา แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง ครู

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

นายชัยณรงค์ พลนามอินทร์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง