ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

TRIAMUDOMSUKSAPATTANAKARN SARABURI SCHOOL

อักษรย่อ

ต.อ.พ.สบ.

T.U.P.SRB.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราพระเกี้ยว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ปรัชญา

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คติพจน์

"สจฺจญฺจ ปญฺญาจ นรานํ วุฑฒิ "

ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ

คำขวัญ

เรียนดีมีมารยาทแต่งกายสะอาดไม่ขาดวินัย