ครูและบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานธุรการ

ฝ่ายสนับสนุน