กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ตำแหน่ง ครู

นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

CEO_icon

...................................

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง