กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

067-อ.สิรภัทร

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

067-อ.ฉวีวรรณ

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู
(คอมพิวเตอร์)

067-อ.ยุพิน

นางยุพิน หอมสุข

ตำแหน่ง ครู
(เคมี)

067-อ.ปัญญา

นายปัญญา กุลภา

ตำแหน่ง ครู
(คอมพิวเตอร์)

067-อ.สุกัญญา

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

ตำแหน่ง ครู
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

067-อ.ทิฆัมพร

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(ชีววิทยา)

067-อ.ศรัลย์ภัสร์

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
(คอมพิวเตอร์)

067-อ.ดนัย

นายดนัย อ่อนคำ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(ฟิสิกส์)

067-อ.ณัฐโชค

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(เคมี)