กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

นางสาวสิรภัทร เสาร์ท้าว

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู
(คอมพิวเตอร์)

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ตำแหน่ง ครู

นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
(คอมพิวเตอร์)

นายดนัย อ่อนคำ

นายดนัย อ่อนคำ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

นายณัฐโชค ศิริมหันต์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง