กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครู
นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

หัวหน้างาน

ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย

งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

หัวหน้างาน

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

หัวหน้างาน

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย

งานการขอมีวิทยฐานะ
นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

หัวหน้างาน

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย

งานลูกจ้าง เวรยาม และเวรประจำวัน
นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

หัวหน้างาน

ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ผู้ช่วย

ภิรดาพร ไชยชำนิ

นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ

ผู้ช่วย

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

นายศรัลย์ภัสร์ จันทร์คำ

ผู้ช่วย

งานสำนักงาน สารสนเทศข้าราชการครู และบุคลากร
นายปัญญา กุลภา

นายปัญญา กุลภา

หัวหน้างาน

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ผู้ช่วย

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล

ผู้ช่วย