กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเอกชัย โสกสินธุ์

นายเอกชัย โสกสินธุ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล

นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Mr.Joseph Ferdinard Salanguit

Mr.Joseph Ferdinard Salanguit

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ