คณะผู้บริหาร

67-ผอ.ธนียา

ดร.ธนียา เทียนคำศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

067-รอง.นภาดาว

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

067-อ.ฉวีวรรณ

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

067-อ.เอกชัย

นายเอกชัย โสกสินธุ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

067-อ.ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. 081-7587639

067-อ.กฤษณา

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 085-2728313

067-อ.สุขฤทัย

นางสาวสุขฤทัย พัฒนทอง

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน