คณะผู้บริหาร

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

นางเสาวลักษณ์ ควรชม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Scroll to Top