คณะผู้บริหาร

ดร.ธนียา เทียนคำศรี

ดร.ธนียา เทียนคำศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

นางยุพิน หอมสุข

นางยุพิน หอมสุข

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 087-0241064

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 085-2728313

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

นางฉวีวรรณ สุธีระกูล

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร. 088-7728314

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. 081-7587639