หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว9-แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ

ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ

ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

ว21 ภาระงานของข้าราชการครูฯ

ว22 การกำหนดตัวชี้วัดฯ