กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ตำแหน่ง ครู