พ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2023