ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง ว่าด้วยระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียนชาย นักเรียนหญิง และการแต่งกายตามเพศวิถี ปีการศึกษา 2566