ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566