สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2565

Science Week & ASEAN Day 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียน ดังนี้

การประกวด / แข่งขัน

(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

Scroll to Top